Điều kiện hưởng, công thức tính trợ cấp thất nghiệp