Điều kiện sắp xếp các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Ngày 10-3-2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Theo đó, việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ công lập cần bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27-1-2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 7 của thông tư quy định các tổ chức khoa học và công nghệ được sắp xếp, kiện toàn dưới hình thức sáp nhập khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Tổ chức bị sáp nhập: Không đáp ứng được một trong các điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điều 6 thông tư này.

- Tổ chức nhận sáp nhập: Đáp ứng đủ các điều kiện tại Điều 6 thông tư này; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức bị sáp nhập hoặc có lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ tương đồng với tổ chức bị sáp nhập; có năng lực tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần nhân lực, tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các tổ chức bị sáp nhập; có phương án tiếp tục hoạt động với chức năng, nhiệm vụ sau khi sắp xếp kiện toàn tổ chức bảo đảm chất lượng, hiệu quả được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, sau sáp nhập tổ chức khoa học và công nghệ còn phải bảo đảm về mức độ tự chủ tài chính theo quy định.

Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 25-4-2021.

Theo Ban Bạn đọc/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/996611/dieu-kien-sap-xep-cac-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-cong-lap

Tags: Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN  |  Bộ Khoa học và Công  |  khoa học và công nghệ