Đoàn làm phim hoãn quay do COVID-19, nhân viên có được hỗ trợ?