Đoàn sinh viên ngành y Lâm Đồng lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch