Doanh nghiệp TP.HCM tham gia tập huấn, ứng đối với ca nhiễm tại cơ sở