Doanh nghiệp công nghệ số giúp các ngành phục hồi hậu COVID-19