Doanh nghiệp thủy sản có thể khó phục hồi sớm do dịch phức tạp