Doanh nghiệp tự chọn phương án khôi phục sản xuất, kinh doanh phù hợp