Doanh nghiệp ưu tiên điều gì trong thời kỳ 'bình thường mới'?