Đồng Nai: Bà Trần Thị Phượng thuộc diện được hỗ trợ khó khăn