Đồng Nai: Dịch vụ ăn uống hoạt động không quá 50% công suất