Đồng Nai áp dụng 'vùng xanh' cấp xã để phục hồi sản xuất