Động thái đầu tiên của Masan sau khi nhận sáp nhập Vinmart: Chào mua công khai 60% cổ phần Bột giặt NET