Đưa vào hoạt động trung tâm điều trị COVID-19 trung ương Huế