Dừng 20 chốt kiểm soát phòng chống dịch ở cửa ngõ Đà Nẵng