Được nắm hết toàn bộ cổ phần Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói về bà Thảo: 'Cô ấy không bao giờ đạt được mục đích'