Đường 'Nhuệ' khai bảo kê hỏa táng vì thương nhà có người mất