ESports bùng nổ về lượng tiêu thụ trong thời điểm đại dịch