EVN nhận giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam 2020