F0 nặng ở miền Bắc tăng, gấp rút chuẩn bị 500 giường ICU