F0 tăng cao, chợ đóng cửa, hơn 200 điểm phong tỏa cứng ở Đà Nẵng