FDA chuẩn bị đánh giá thuốc viên điều trị Covid-19 của Merck