GSK và Medicago công bố kết quả tích cực của vaccine thử nghiệm