Gần 18 triệu người được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19