Gần 200 trường đại học công bố điểm chuẩn: Điểm chuẩn năm 2021 tăng mạnh