Gần 3 triệu lượt người, hộ gia đình ở Hà Nội được hỗ trợ an sinh với số tiền gần 1.190 tỷ đồng