Gần 400.000 tập trắng, 1.000 bộ dụng cụ học tập đến với học sinh 19 tỉnh, thành