Gần một nửa trường học ở Hà Tĩnh nghỉ học do mưa lũ