Gia đình ông Nguyễn Bắc Son đã nộp 66 tỉ đồng khắc phục 3 triệu USD nhận hối lộ