Giá trị dân tộc và thời đại của Tuyên ngôn Độc lập