Giá xăng, giá điện không còn bí mật: Vì sao chưa làm?