Giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động là F0