Giải thể Thời báo Kinh tế Việt Nam, thành lập tạp chí Kinh tế Việt Nam