Giảng viên được đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ phải hoàn thành chương trình đúng hạn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học (Thông tư 25).

Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Đăng Anh

Theo đó, đối tượng tuyển chọn đi học là giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn của các trường đại học trong nước; tuổi không quá 40 tính đến năm tham gia tuyển chọn.

Hình thức đào tạo bao gồm: Đào tạo tập trung toàn thời gian trong nước; Đào tạo tập trung toàn thời gian ở nước ngoài; liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ một phần thời gian học tập trung trong nước và một phần thời gian học tập trung ở nước ngoài, trong đó, thời gian đào tạo ở nước ngoài tối đa không quá 2 năm.

Kinh phí hỗ trợ cấp cho người học tối đa không quá 4 năm (48 tháng) đối với người học tiến sĩ và không quá 2 năm (24 tháng) đối với người học thạc sĩ.

Điểm đáng chú ý của Thông tư 25 là quy định rõ trách nhiệm của người học phải hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn và được cấp bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ theo quy định của cơ sở đào tạo. Trong thời gian học tập, nghiên cứu hoặc chậm nhất trong 12 tháng sau khi tốt nghiệp, người học tiến sĩ phải công bố kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp tới đề tài luận án.

Ngoài các yêu cầu đối với giảng viên, Thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học cử giảng viên đi học phải tổ chức tuyển chọn công khai, minh bạch và bảo đảm công bằng; chịu trách nhiệm thu hồi chi phí hỗ trợ đào tạo người học đã nhận của Đề án khi người học vi phạm những quy định hoặc phải bồi hoàn chi phí đào tạo cho Nhà nước trong trường hợp không tiếp nhận, bố trí công tác cho người học sau khi tốt nghiệp theo các quy định.

Theo QUỲNH NGUYỄN/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/giaoduc/giang-vien-duoc-dao-tao-tien-si-thac-si-phai-hoan-thanh-chuong-trinh-dung-han-665860/

Tags: đào tạo  |  thời gian  |  tiến sĩ  |  giảng viên  |  Thông tư  |  Quy định  |  thạc sĩ  |  học tập  |  trách nhiệm  |  tuyển chọn