Hà Nội: Giữ vững 'vùng xanh,' sẵn sàng kịch bản cho hậu giãn cách