Grab có 'đứng ngoài cuộc' khi chính sách thuế thay đổi?