HLV Malaysia: Tôi không nhìn thấy tình huống Malaysia bị thổi phạt đền