HLV Minh Giang nhiễm COVID-19 nên không chỉ đạo tuyển futsal Việt Nam