HLV Park Hang-seo: 'Để tham dự Olympic và World Cup cần kế hoạch dài hạn và sẽ không dễ dàng'