Hà Nam biểu dương đoàn cán bộ quân đội hỗ trợ tỉnh chống dịch