Hà Nam hỗ trợ 50 tấn gạo cho người lao động khó khăn do Covid-19