Hà Nội: Đã có kịch bản cho học sinh 'vùng xanh' trở lại trường