Hà Nội: Gần 4.800 học sinh được tặng thiết bị học trực tuyến