Hà Nội: Hàng quán mở lác đác, nhân viên thiếu trầm trọng