Hà Nội: Học sinh ở 3 phường cấp độ 3 không thể tới trường ngày 6/12