Hà Nội: Không kiểm tra người, phương tiện qua các chốt kiểm soát dịch