Hà Nội: Sau 21/9, không chia vùng nhưng vẫn duy trì 23 chốt kiểm soát