Hà Nội: Thêm một bệnh viện đủ điều kiện xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật RT-PCR