Hà Nội: Tỷ lệ mắc bệnh ở người tiêm đủ thấp hơn nhiều so với chưa tiêm