Hà Nội: Xem xét tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, xây dựng 5 huyện thành quận